Ikonka_vlajka_CR Ikonka_vlajka_PL
Ikonka_vlajka_GB
Slide_show_button Slide_show_button Slide_show_button Slide_show_button Slide_show_button Spodek_loga
DOMŮ
EXOVÝROBKY
HUTNÍ MATERIÁL
AUTODOPRAVA
RESTAURACE
OSTATNÍ SLUŽBY
Slide_show_left Slide_show_right
ÚVOD
AKTUALITY
NÁKLAD
AUTA
FOTOGALERIE
KONTAKT

Autodoprava / Úvod


Došlo k chybě 8 (Třída dokument / funkce zapojPocitadlo) : Došlo k chybě při zápisu přístupu do počítadla! Kontaktujte prosím admina
Antispammová ochrana (prosím uveďte součet těchto dvou čísel 13 a 6):

Autodoprava


Z historie...
V prùbìhu své existence v návaznosti na rozšiøující se výrobu naše spoleènost poøídila kompletní øadu dopravních prostøedkù a rozšíøila tím okruh své èinnosti na vnitrostátní autodopravu (vèetnì nákladu podléhajícím ADR).

Osvìdèení o odborné zpùsobilosti
Informace
dopravní divize spoleènosti je pøipravena uspokojit požadavky na pøepravu kusového zboží po území ÈR a to vèetnì zboží podléhajícího dohodì ADR, nebo spoleènost má ve svých øadách bezpeènostního poradce zodpovìdného za pøepravu tohoto typu nákladu.
Dopravní prostøedky naší spoleènosti jsou schopny pøepravit Váš náklad o hmotnosti od 100kg do 10.000kg.

Jsme držiteli osvìdèení bezp. poradce pro pøepravu nebezpeèných vìcí podléhajících mezinárodní dohodì ADR.

20 květen
2016
Autor: Filip Langer
POČÍTADLO
Celkem 453.041
Měsíc 0
Týden 0
Dnes 0
Online 0
Jak Jste se o naší spoleènosti dozvìdìli?
Díky internetu.
50%
Z reklamy.
17%
Doporuèení známého.
33%
Jinak.
0%
Celkem zpracováno 6hlasy / ů.
Copyright © 2008-2017 Kvartex spol. s r.o. All Rights Reserved.
ikonka google plus