Ikonka_vlajka_CR Ikonka_vlajka_PL
Ikonka_vlajka_GB
Slide_show_button Slide_show_button Slide_show_button Slide_show_button Slide_show_button Spodek_loga
DOMŮ
EXOVÝROBKY
HUTNÍ MATERIÁL
AUTODOPRAVA
RESTAURACE
OSTATNÍ SLUŽBY
Slide_show_left Slide_show_right
ÚVOD
AKTUALITY
MY A KVALITA
KONTAKTY
VOLNÁ MÍSTA
O NÁS

Domů / My a kvalita


Došlo k chybě 8 (Třída dokument / funkce zapojPocitadlo) : Došlo k chybě při zápisu přístupu do počítadla! Kontaktujte prosím admina
Antispammová ochrana (prosím uveďte součet těchto dvou čísel 6 a 4):

Politika jakosti firmy Kvartex


Spoleènost KVARTEX spol. s.r.o. jde za svým cílem, být stále co nejspolehlivìjším dodavatelem kvalitních produktù pro Vás.

Ing. Zdenìk Langer
jednatel spoleènosti
Dùraznost.
Klademe velký dùraz na kontrolu jakosti v celém výrobním procesu. Provádíme vstupní kontrolu dodávaných surovin a materiálù a pravidelnì hodnotíme všechny naše dodavatele.
Na vyrábìných polotovarech a výrobcích se provádí mezioperaèní a výstupní kontroly. Výsledky tìchto kontrol jsou evidovány a porovnávány se schválenými technickými a pøedacími podmínkami a slouží jako podklad pro vyhotovování atestù, které jsou, dle pøípadných požadavkù zákazníka, souèástí našich dodávek.
Výrobky s odpovídajícími parametry jsou uvolìny k expedici, kde jsou jednoznaènì identifikovány a baleny.

Hlavní zásady spoleènosti Kvartex.
Usilovat kvalitními výrobky o zákazníka stávajícího i budoucího.V kvalitì našich výrobkù odrážet požadavky zákazníka a trhu.Neustále zvyšovat nároènost na dodavatele a spolehlivé dodavatele zvýhodòovat.
Poskytnutím vhodného a odpovídajícího pracovního prostøedí, pracovních nástrojù a motivací pracovníkù podporovat produkci kvalitních výrobkù.Zodpovìdným pøístupem všech pracovníkù spoleènosti Kvartex spol. s r.o., dosáhnout stabilnì kvalitní výrobu a tím i zaruèit a udržet konkurenceschopnost našich výrobkù.Vzdìláváním a pùsobením na vìdomí pøíslušnosti k pracovnímu kolektivu podporovat spoluzodpovìdnost za vysokou kvalitu našich výrobkù.
Plnìním stanovených cílù a jejich prùbìžným vyhodnocováním smìøovat k neustálému zlepšování výkonnosti procesù.

Politika kvality.
Na základì ustanovení normy ÈSN EN ISO 9001:2015 firma Kvartex spol. s r.o. vyhlašuje následujcíí politiku kvality

20 září
2017
Autor: Filip Langer
POČÍTADLO
Celkem 453.041
Měsíc 0
Týden 0
Dnes 0
Online 0
Jak Jste se o naší spoleènosti dozvìdìli?
Díky internetu.
50%
Z reklamy.
17%
Doporuèení známého.
33%
Jinak.
0%
Celkem zpracováno 6hlasy / ů.
Copyright © 2008-2017 Kvartex spol. s r.o. All Rights Reserved.
ikonka google plus