Ikonka_vlajka_CR Ikonka_vlajka_PL
Ikonka_vlajka_GB
Slide_show_button Slide_show_button Slide_show_button Slide_show_button Slide_show_button Spodek_loga
DOMŮ
EXOVÝROBKY
HUTNÍ MATERIÁL
AUTODOPRAVA
RESTAURACE
OSTATNÍ SLUŽBY
Slide_show_left Slide_show_right
ÚVOD
AKTUALITY
MY A KVALITA
KONTAKTY
VOLNÁ MÍSTA
O NÁS

Domů / My a kvalita


Došlo k chybě 8 (Třída dokument / funkce zapojPocitadlo) : Došlo k chybě při zápisu přístupu do počítadla! Kontaktujte prosím admina
Filip Langer

Politika jakosti firmy Kvartex:


Spoleènost KVARTEX spol. s.r.o. jde za svým cílem, být stále co nejspolehlivìjším dodavatelem kvalitních produktù pro Vás.

Ing. Zdenìk Langer
jednatel spoleènosti
Dùraznost.
Klademe velký dùraz na kontrolu jakosti v celém výrobním procesu. Provádíme vstupní kontrolu dodávaných surovin a materiálù a pravidelnì hodnotíme všechny naše dodavatele.
Na vyrábìných polotovarech a výrobcích se provádí mezioperaèní a výstupní kontroly. Výsledky tìchto kontrol jsou evidovány a porovnávány se schválenými technickými a pøedacími podmínkami a slouží jako podklad pro vyhotovování atestù, které jsou, dle pøípadných požadavkù zákazníka, souèástí našich dodávek.
Výrobky s odpovídajícími parametry jsou uvolìny k expedici, kde jsou jednoznaènì identifikovány a baleny.

Hlavní zásady spoleènosti Kvartex.
Usilovat kvalitními výrobky o zákazníka stávajícího i budoucího.V kvalitì našich výrobkù odrážet požadavky zákazníka a trhu.Neustále zvyšovat nároènost na dodavatele a spolehlivé dodavatele zvýhodòovat.
Poskytnutím vhodného a odpovídajícího pracovního prostøedí, pracovních nástrojù a motivací pracovníkù podporovat produkci kvalitních výrobkù.Zodpovìdným pøístupem všech pracovníkù spoleènosti Kvartex spol. s r.o., dosáhnout stabilnì kvalitní výrobu a tím i zaruèit a udržet konkurenceschopnost našich výrobkù.Vzdìláváním a pùsobením na vìdomí pøíslušnosti k pracovnímu kolektivu podporovat spoluzodpovìdnost za vysokou kvalitu našich výrobkù.
Plnìním stanovených cílù a jejich prùbìžným vyhodnocováním smìøovat k neustálému zlepšování výkonnosti procesù.

Politika kvality.
Na základì ustanovení normy ÈSN EN ISO 9001:2015 firma Kvartex spol. s r.o. vyhlašuje následujcíí politiku kvality
20.09.2017 v 13:27:37

Přidání komentáře
Jméno:
Nadpis:
Text:
Kontrola antispamm (39 + 4 = ):
POČÍTADLO
Celkem 453.041
Měsíc 0
Týden 0
Dnes 0
Online 0
Z dùvodu které sekce Jste se k nám pøipojili?
Exovýrobky.
9%
Hutní materiály.
64%
Autodoprava.
0%
Restaurace.
27%
Celkem zpracováno 11hlasy / ů.
Copyright © 2008-2017 Kvartex spol. s r.o. All Rights Reserved.
ikonka google plus