Ikonka_vlajka_CR Ikonka_vlajka_PL
Ikonka_vlajka_GB
Slide_show_button Slide_show_button Slide_show_button Slide_show_button Slide_show_button Spodek_loga
DOMŮ
EXOVÝROBKY
HUTNÍ MATERIÁL
AUTODOPRAVA
RESTAURACE
OSTATNÍ SLUŽBY
Slide_show_left Slide_show_right
ÚVOD
AKTUALITY
MY A KVALITA
KONTAKTY
VOLNÁ MÍSTA
O NÁS

Domů / O nás


Došlo k chybě 8 (Třída dokument / funkce zapojPocitadlo) : Došlo k chybě při zápisu přístupu do počítadla! Kontaktujte prosím admina
Antispammová ochrana (prosím uveďte součet těchto dvou čísel 1 a 2):
6_0001.jpg
6_0002.jpg
6_0003.jpg
6_0004.jpg

Kdo jsme


Spoleènost Kvartex
vznikla v roce 1992 se zamìøením na výrobu exotermických a izolaèních obkladových materiálù a speciálních uzavøených exotermických nástavcù pro použití ve slévárnách. Protože se v tuzemských slévárnách zaèalo ve vìtší míøe používat tìchto pøípravkù, byla naše spoleènost v dobì svého založení prvním tuzemským výrobcem tìchto produktù.

V roce 1995 došlo ve spoleènosti Kvartex spol. s r.o. k zúžení vlastnické a majetkové struktury a jednatelem spoleènosti byl ustanoven Ing. Zdenìk Langer.

V roce 1996 byl zapoèat postupný pøevod a sjednocení roztøíštìných výrobních provozù do novì zrekonstruované provozovny v Rosovicích u Dobøíše. Zde došlo k znaènému rozšíøení výrobních, skladových a ostatních prostor, které vedly k rozšíøení výrobního programu.

V roce 1997 se firma vypracovala mezi rozhodující dodavatele exotermických pøípravkù èeských hutnicko-metalurgických podnikù a bìhem dalších let i pro nìkteré výhradním dodavatelem. Stále rostoucí nároky dodavatelù na kvalitu našich výrobkù a na její prokazování nás pøimìli k zavedení systému managementu jakosti do naší výroby.

V roce 2002 byl spoleèností ITI TÜV s.r.o. proveden audit, na základì jehož výsledku jsme v dubnu obdrželi Certifikát jakosti dle ÈSN EN ISO 9000:2001. Recertifikace spoleènosti byla znovu úspìšnì provedena v èervnu 2011 u spoleènosti CERT-ACO s.r.o.

17 březen
2016
Autor: Filip Langer
POČÍTADLO
Celkem 453.041
Měsíc 0
Týden 0
Dnes 0
Online 0
Jste spokojeni s novou verzí webu?
Rozhodnì cesta kupøedu.
0%
Nevšiml/a jsem si zmìny.
0%
Stará verze byla lepší.
0%
Celkem zpracováno 0hlasy / ů.
Copyright © 2008-2017 Kvartex spol. s r.o. All Rights Reserved.
ikonka google plus