Ikonka_vlajka_CR Ikonka_vlajka_PL
Ikonka_vlajka_GB
Slide_show_button Slide_show_button Slide_show_button Slide_show_button Slide_show_button Spodek_loga
DOMŮ
EXOVÝROBKY
HUTNÍ MATERIÁL
AUTODOPRAVA
RESTAURACE
OSTATNÍ SLUŽBY
Slide_show_left Slide_show_right
ÚVOD
AKTUALITY
BEZP. LISTY
FOTOGALERIE

Exovýrobky / Úvod


Došlo k chybě 8 (Třída dokument / funkce zapojPocitadlo) : Došlo k chybě při zápisu přístupu do počítadla! Kontaktujte prosím admina
Filip Langer

Exovýrobky:


Z historie...
Od svého založení se naše spoleènost specializovala na výrobu exotermických a formovacích smìsí, exotermických nástavcù a speciálních pøípravkù, které se používají ve slévárnách a ocelárnách. V prùbìhu let se naše spoleènost vypracovala mezi rozhodující dodavatele tuzemských hutí a sléváren. Pro nìkteré jsme se stali monopolními dodavateli speciálních pøípravkù.
15.03.2016 v 22:17:13

Tomáš Platil napsal/a:
Spolupráce
Jmenuji se Tomáš Platil a zastupuji spoleènost Intedat, která èeským firmám pomáhá efektivnì získávat nové zákazníky a dodavatele. Èasto se na nás obracejí prodejci a distributoøi, kteøí hledají nové odbìratele - napø. výrobní firmy z urèitých oborù v ÈR a na Slovensku. Pokud je to pro Vás aktuální, rádi pomùžeme i Vám. Øešení Intedat Vám ušetøí nejen èas a energii, ale také víc než 60 % nákladù na obchod. Zvolit si mùžete jednu ze dvou variant: 1. INTEDAT CONNECT Získáte od nás pøístup do kvalitní databáze firem vèetnì manažerù v pøehledné aplikaci. 2. INTEDAT BUSINESS Pøípadné zákazníky oslovíme Vaším jménem, pøedstavíme jim Vaše služby a zjistíme potenciál pro spolupráci. Vyzkoušejte si naše øešení zdarma a nezávaznì Pøipravili jsme pro Vás individualizovaný zkušební pøístup k aplikaci Intedat. Získáte díky nìmu konkrétnìjší pøedstavu o výhodách, které nabízí. Ve zkušební verzi najdete: – Èásteèný pøístup k databázi pøipravené na míru pro Vás. – Aktuální pøehled o manažerech jednotlivých firem. – U øady firem vèetnì pøímých kontaktù. Vyzkoušejte Intedat zdarma na https://app.intedat.com/login. Pøihlašovací údaje: – E-mail: distributor_test@intedat.com – Heslo: 6Z8sHXW7 Udìláte si 15 minut na schùzku pøes Google Meet? Rád odpovím na Vaše pøípadné otázky a pøiblížím Vám možnosti Intedatu s ohledem na potøeby Vaší spoleènosti. Zkusme najít spoleèný termín. S pozdravem a pøáním hezkého dne Tomáš Platil obchodní øeditel +420 606 618 187 platil@intedat.com www.intedat.com
19.01.2024 v 11:06:37 (46.135.25.69)
Přidání komentáře
Jméno:
Nadpis:
Text:
Kontrola antispamm (8 + 36 = ):
POČÍTADLO
Celkem 453.041
Měsíc 0
Týden 0
Dnes 0
Online 0
Jste spokojeni s novou verzí webu?
Rozhodnì cesta kupøedu.
0%
Nevšiml/a jsem si zmìny.
0%
Stará verze byla lepší.
0%
Celkem zpracováno 0hlasy / ů.
Copyright © 2008-2017 Kvartex spol. s r.o. All Rights Reserved.
ikonka google plus